ŠKOLSKÝ PORIADOK ZŠ S MŠ HUGOLÍNA GAVLOVIČA, ŠKOLSKÁ 369, 018 52 PRUSKÉ

 

Dokument

Školský poriadok MŠ

Počet listov

40

V pedagogickej rade prerokovaný

27.8.2018

So ZR v MŠ prerokovaný

 

S Radou školy prerokovaný

 

Platnosť od:

1. 9. 2018

Vydáva:

PaedDr.Adela Jureníková

 

 

OBSAH

 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

1   Charakteristika školy

2   Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov  s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

2.1  Práva a povinnosti detí

2.1.1 Práva dieťaťa:

2.1.2 Povinnosti dieťaťa:

2.2   Práva a povinnosti rodičov

2.2.1 Zákonný zástupca dieťaťa má právo

2.2.2 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný

2.2.3  Rodičovské práva a povinnosti u rozvedených rodičov

2.3   Všeobecné vymedzenia povinností a práv zamestnancov

2.3.1 Pedagogický zamestnanec má právo

2.3.2 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný

2.4 Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími

zamestnancami materskej školy

3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

3.1 Prevádzka materskej školy

3.1.1 Úhrada poplatkov za dochádzku

3.1.2 Príspevok na stravovanie dieťaťa

3.1.3 Odhlásenie zo stravy

3.1.4 Diétna strava

3.1.5 Časový harmonogram podávania jedla

3.2 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

3.2.1 Čas prijímania detí a podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy

3.2.2 Podmienky prijímania

3.2.3 Najvyšší počet detí v triede, prijímanie vyššieho počtu detí

3.2.4 Písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie do materskej školy

3.2.5 Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

3.2.6 Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

3.2.7 Dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky

3.2.8 Termín vydania rozhodnutia

3.2.9 Adaptačný a diagnostický pobyt; prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

3.2.10 Ukončenie predprimárneho vzdelávania, predčasné ukončenie predprimárneho

vzdelávania, prerušenie dochádzky

3.3  Vnútorná organizácia materskej školy

3.3.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí

3.3.2 Organizácia materskej školy v čase schádzania a rozchádzania detí

3.3.3 Preberanie a odovzdávanie detí

3.3.4 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

3.3.5 Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu

3.3.6 Organizácia v šatni

3.3.7 Organizácia v umyvárni

3.3 8 Organizácia pri stolovaní

3.3.9 Pitný režim, časový harmonogram podávania jedla

3.3.10 Organizácia pobytu detí vonku

3.3.11 Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov

3.3.12 Organizácia odpočinku

3.3.13 Organizácia na schodoch

3.3.14 Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

3.3.15 Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

3.3.16 Organizácia ostatných aktivít

3.3.17 Organizácia úsporného režimu materskej školy

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím

4.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

4.2 Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií

4.3 Organizácia počas prepravy autobusovou dopravou (výlety)

4.4 Organizovania predplaveckej výchovy

4.5 Evidencia úrazov detí

4.6 Opatrenia v prípade pedikulózy

 1. PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM MATERSKEJ ŠKOLY
 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

 

 

Školský poriadok Základnej školy s materskou školou v Pruskom – pre materskú školu je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č.308/2009 Z. z., Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov, ktorých miestom výkonu práce je škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pruské a Zákonníka práce, s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy .

 

Školský poriadok upravuje podrobnosti o:

 

 • výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy,
 • prevádzke a vnútornom režime materskej školy,
 • podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
 • podmienkami nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

 

Preambula

Materská škola v Pruskom je predškolské zariadenie všeobecného zamerania. V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania, vedenie školského zariadenia zabezpečí vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v predškolskom zariadení efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi. Materská škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k deťom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok , ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

 

 

1 Charakteristika školy

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. V školskom roku 2018/2019 budeme realizovať predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Dúhový svet poznania“ ktorý bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Materská škola má 8 tried, poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola je elokované pracovisko Základnej školy v Pruskom. Je to pavilónová účelová budova. Prvý pavilón „A“ tvorí prízemie so vstupnou chodbou a dvoma triedami s príslušnými priestormi (umyváreň, toalety, šatňa, spálňa, herňa), kuchynky na výdaj stravy.  Na prízemí sa nachádza aj zborovňa pre pedagogických zamestnancov. Hospodársku časť tvorí kuchyňa s príslušnými priestormi a kancelária vedúcej ŠJ. Na poschodí sú dve triedy s príslušnými priestormi (umyváreň, toalety, šatňa, spálňa, herňa), kuchynky na výdaj stravy a kancelária zástupkyne školy.

Druhý pavilón „B“ má osobitný vchod. Na prízemí sa nachádza trieda s príslušnými priestormi (umyváreň, toalety, šatňa, spálňa, herňa), kuchynky na výdaj stravy. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi (umyváreň, toalety, šatňa, spálňa, herňa), a kuchynky na výdaj stravy.

Tretí pavilón „C“ má taktiež samostatný vchod, trieda sa nachádza na prízemí s príslušnými priestormi (umyváreň, toalety, šatňa, spálňa, herňa), kuchynky na výdaj stravy. V tomto pavilóne sa nachádza sklad na čistú posteľnú bielizeň a malá práčovňa v ktorej je zabudovaná automatická práčka so sušičkou, ktoré slúžia na pranie detských uterákov a pracovných odevov zamestnancov kuchyne. Pavilóny sú navzájom prepojené chodbami.

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity, záujmovú a hrovú činnosť detí. Na dvore sa nachádza trávnatá plocha a multifunkčné ihrisko. Súčasťou areálu sú preliezačky, kĺzačky, drevené atrakcie pre deti.

 

 

2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy.

 

2.1  Práva a povinnosti detí

 

2.1.1 Práva dieťaťa:

 

a)rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

b)bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,

c)vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav

e) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

f)výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

g)organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

h)úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

ch)náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu.

i)dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

j)dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky

 

2.1.2 Povinnosti dieťaťa:

 

a)neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b)dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

c)chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

d)konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

e)ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

f)rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

 

 

2.2   Práva a povinnosti rodičov

 

2.2.1 Zákonný zástupca dieťaťa má právo

 

a)zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

b)žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania

c)oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

d)byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

e)na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

f)zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy g)vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

 

 

2.2.2 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný

 

a)vytvoriť pre dieťa podmienky na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

b)dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c)dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d)informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e)nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

f)zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, g)ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti,

h)zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,

ch)zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie

používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy).

i)odovzdať dieťa pedagogickému zamestnancovi najneskôr do 8.00 hod. a tak prispieť ku kvalitnému výchovno- vzdelávaciemu procesu, neskorým príchodom nenarušovať činnosti denného poriadku,

j)zaväzuje sa, že fotografie a videá vyrobené na školských podujatiach nebude zverejňovať na sociálnych sieťach.

k) počas prevádzky a tiež mimo pracovného času prevádzky MŠ nemajú deti a rodičia dovolené zdržiavať sa na školskom dvore. V prípade, že moje dieťa toto nariadenie poruší, preberám plnú zodpovednosť za následky, ktoré by mohli vyplynúť (úraz dieťaťa, poškodenie náradia).

n) pravidelne uhrádzať príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s výchovou a

vzdelávaním v materskej škole a školskej jedálni pri materskej škole v súlade so

Všeobecne záväzným nariadením obce Pruské

o)zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP, ktorý zabezpečuje svojmu dieťaťu počas pobytu v materskej škole asistenciu je povinný rešpektovať pokyny učiteľky, nezasahovať do jej práce a do výchovno-vzdelávacieho procesu, venovať sa výlučne svojmu dieťaťu.

 

2.2.3  Rodičovské práva a povinnosti u rozvedených rodičov:

 

a)v prípade , že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku školy.

b)počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť

c)riaditeľka školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada, a že obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov

d)v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa

e)v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, poučiť rozvedených rodičov o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.

 

 

2.3   Všeobecné vymedzenia povinností a práv zamestnancov

 

2.3.1 Pedagogický zamestnanec má právo

 

a)zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb,

b)ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,

c)účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského zariadenia,

d)predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností,

e)výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí a rozvoj ich kompetencií,

f)kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,

g)objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.

 2.3.2 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný

a)chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,

b)zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,

c)rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

d)podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom,

usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča,

e)pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti,

f)podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

g)udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,

h)vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

ch)poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

i)pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

j)každá učiteľka je povinná v zmysle spracovaného harmonogramu zmennosti nastupovať na pracovisko 10 minút pred začiatkom prac. doby, zapísať sa do knihy príchodov a odchodov, tak aby stihla otvoriť triedu, prezliecť sa do prac. odevu s tým, aby v harmonograme otvárania tried v zmysle školského poriadku si prevzala deti zo zbernej triedy a o7.00 hod. aby boli všetky triedy v prevádzke.

k)nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo iného zamestnanca školy alebo školského zariadenia sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania.

l)pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov a získavať iné výhody v súvislosti s poskytnutím výhody inej osobe pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti; to sa nevzťahuje na obvyklé dary poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, napríklad na prijatie daru pri príležitosti Dňa učiteľov, skončenia školského roku, stužkovej slávnosti.

 

 

2.4 Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími

zamestnancami materskej školy

 

a)vytvárať adekvátne pracovné podmienky, tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých

medziľudských vzťahov v rámci kolektívu školy,

b) spolupracovať s rodičmi, poskytovať odborné konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré materskú školu navštevuje

c) pri konzultáciách jednať taktne, na profesionálnej úrovni v rámci všeobecných zásad

spoločenského vystupovania a komunikácie. Konzultácie prebiehajú po ukončení rodičovských združení, prípadne vo vopred dohodnutom čase medzi učiteľkou a rodičmi. Konzultácie sa zaznamenávajú písomne do zošita,

d)uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu v spolupráci s ostatnými zamestnancami (nezamieňať si s prenesením svojich povinností na druhých) v rámci pracovných vzťahov,

e) prejaviť otvorenosť, konštruktívnosť pri riešení konfliktných, sporných situácií (s rodičmi, s kolegyňami) snažiť sa o taktné riešenie, nie pred deťmi ,

f)rešpektovať pravidlá, nariadenia, príkazy zamestnávateľa a priameho vedúceho materskej školy,

g) v súlade so všeobecnými pravidlami, zákonmi a vyhláškami platnými v príslušnom roku využívať právo na získanie informácií o nových právnych normách, nariadeniach súvisiacich s ich pracovnou náplňou,

h)dodržiavať pracovnú disciplínu, rešpektovať kolegyne – nerušiť pri práci,

ch) dodržiava organizačné pokyny školského poriadku materskej školy,

i)dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa zamestnanec dozvedel pri výkone práce a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám po skončení pracovného pomeru,

j)zvyšovať si odborné vedomosti, osvojovať si nové metódy a formy práce prostredníctvom priamych rozhovorov, tvorivo uplatňovať skúsenosti v praktickej činnosti,

k) niesť zodpovednosť za nesplnenie príkazov a úloh,

l) uplatňovať toleranciu, rešpektovanie a úctu voči všetkým osobám v materskej škole,

m) asertívnym správaním predchádzať možnému vzniku stresových, konfliktných situácií.

 

 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s§145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov

 

3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

3.1 Prevádzka materskej školy

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 do 16,00 hod.

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ: PaedDr. Jureníková Adela

Zástupkyňa pre MŠ : Mgr. Baginová Jana

Konzultačné hodiny : pondelok – piatok párny týždeň od 10.30 - 12.30 hod.

                                   pondelok – piatok nepárny týždeň od 10.30 - 12.30 hod. prípadne podľa

                                                                                                dohody so zákonnými zástupcami

Vedúca školskej jedálne: Cíbiková Daniela

Číslo telefónu: 042/4492722 – MŠ

                         042/4492647 –  ZŠ

 

Prevádzka MŠ bola prerokovaná s rodičmi dňa ...................................

 

Prevádzka materskej školy v čase prázdnin

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na päť týždňov. V tomto období podľa dispozícií riaditeľky materskej školy vykonávajú nepedagogickí zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov materskej školy, hračiek a ostatných prevádzkových priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom oznamom spravidla dva mesiace vopred.

V čase jesenných, vianočných a jarných prázdnin sa na základe prieskumu a písomného záujmu zákonných zástupcov pripraví na prevádzku potrebný počet tried, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Ostatní pedagogickí zamestnanci si v tomto období čerpajú dovolenky a náhradné voľná, nepedagogickí zamestnanci si čerpajú dovolenky a dôkladne sa venujú dezinfekcii priestorov tried, šatní, hygienických zariadení a priestorov kuchyne. Dočasne prerušená prevádzka materskej školy môže byť aj v prípade závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

 

3.1.1 Úhrada poplatkov za dochádzku

 

Výška poplatku a samotné rozhodnutie bolo vydané v zmysle platnej legislatívy SR a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.1/ 2008, článok 4 obce Pruské.

Schválená výška poplatku od 1.9.2015 je  10 €.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v materskej škole.

 

 Rodič je povinný poplatok včas uhradiť aj vtedy, ak: bolo dieťa v príslušnom mesiaci v MŠ iba jeden deň, ak je dieťa v termíne určenom na platbu školného choré a nenavštevuje MŠ.

V čase prerušenia prevádzky MŠ z dôvodu nezáujmu rodičov o umiestnenie svojho

dieťaťa do MŠ sa poplatok za školné rodičom nevracia

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa

a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v   nasledujúcom mesiaci).

e)  ktoré prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a, až d, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

 

 

 

3.1.2 Príspevok na stravovanie dieťaťa

 

Pokiaľ sa dieťa v materskej škole stravuje, zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, uhrádza okrem mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy aj výdavky na stravovanie dieťaťa.

Materská škola je povinná poskytnúť stravovanie nasledovne:

a) režim stravovania v zariadení pre deti a mládež musí byť organizovaný tak, aby zodpovedal veku, zdravotnému stavu a fyzickej záťaži žiakov a detí predškolského veku. Podávaná strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná.

b) režim stravovania detí predškolského veku musí prevádzkovateľ organizovať tak aby

zabezpečil pre deti v predškolskom zariadení podávanie desiatej, obeda a olovrantu

c) ak ide o deti dochádzajúce do predškolského zariadenia len na dopoludňajšie hodiny

podáva sa dieťaťu len desiata.

d) ak sú deti prítomné v predškolskom zariadení aj v čase obeda, materská škola je

povinná podávať dieťaťu aj obed.

e) časový odstup medzi jednotlivými jedlami najviac tri hodiny.

f)pitný režim žiakov a detí počas celého pobytu v zariadení je zabezpečený podávaním pitnej vody, alebo výživovo hodnotných nápojov a pitie hygienicky vyhovujúcim spôsobom.

Z hygienických dôvodov je zakázané nosiť deťom akúkoľvek stravu a nápoje z domu .

Výnimka sa udeľuje deťom, ktoré majú lekárom nariadenú špeciálnu diétu, alebo stravu.

V takomto prípade je rodič povinný predložiť lekárske potvrdenie.

 

 

 

 

V školskom roku 2018/2019 sa platba za stravné v školskej jedálni od 03.09.2018  mení.

Stravná jednotka MŠ:

MŠ desiata  :          0,26  €   

MŠ desiata - obed :        0,90  €   

MŠ des., obed., olovrant:   1,12  €   

Spôsob platby :

Spôsob platenia stravného:  trvalý príkaz v banke, internet banking, šek
Odporúčam rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného.

MŠ desiata paušál :     5,20 €

MŠ desiata - obed paušál:     18,- €

MŠ des., obed., olovrant paušál:     22,40 €

Údaje k platbám :

Číslo účtu: 1644838356/0200

IBAN: SK97 0200 0000 0016 4483 8356

Variabilný symbol: 20182019 / školský rok/

D ô l e ž i t é : !!!!!!!!

Veľmi dôležité je do správy  pre adresáta uviesť meno priezvisko a triedu stravníka (dieťaťa).

Bez týchto údajov nie je možné identifikovať, za koho bolo stravné uhradené.

Termín platieb:

Trvalý príkaz treba zadať k 20. dňu v mesiaci. Táto platba platí na nasledujúci mesiac.

V mesiaci september budú 2 platby, aby sa nabehlo na platenie mesiac vopred. Na začiatku septembra do 15. a platba na mesiac október do 22. septembra.

Posledná platba v aktuálnom školskom roku bude 20. mája a platiť bude na mesiac  jún 2018.

Upozorňujeme na dodržiavanie termínu úhrad za stravné vždy do 20. dňa v mesiaci vopred.

V prípade, že platba nebude včas na účte ŠJ, nebude možné stravu vydať.

Vyúčtovanie :  Prípadné odhlásenie zo stravy pôjde do preplatkov, ktoré bude vyúčtované v mesiaci júl 2019. Preplatky za šk. rok 2017/2018 sa budú vracať od 10.09. do 14.09.2018 v čase  od 07.00 do 15.00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ

3.1.3 Odhlásenie zo stravy

Odhlasovanie stravy je možné v pondelok do 7:15 hod. osobne alebo telefonicky u zamestnankýň ŠJ  ( nie u vyučujúcich), v utorok až piatok sa strava odhlasuje deň dopredu do 14:15 hod. V prípade ochorenia žiaka je možné v prvý deň choroby vziať si obed do vlastného, čistého obedára v čase výdaja od 11.00 – 13.30 hod.

tel.čísle :  042/44 92722

3.1.4 Diétna strava

V materskej škole sa diétna strava nepripravuje, ale MŠ umožní zákonnému zástupcovi dieťaťa  donášku hotového jedla do školskej jedálne v zmysle § 8 ods. 3, písm. b) Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. na základe žiadosti s doložením písomného vyjadrenia odborného lekára o druhu diéty, ktorá bola dieťaťu diagnostikovaná a za dodržania stanovených podmienok. Povinnosti zákonných zástupcov stravníka:

a)požiadať školskú jedáleň o možnosť donášky diétnej stravy na základe žiadosti a doručenia vyjadrenia ošetrujúceho lekára, ktorý dieťaťu diétu nariadil.

b)rodičia budú garantovať zdravotnú nezávadnosť použitých surovín a hotového jedla (formou písomného prehlásenia).

c)dodržiavať postupy pri manipulácii s uvarenými pokrmami. Pokrmy, ktoré nie sú podávané za tepla, musia sa rýchle schladiť na 10 °C (najneskôr do 90 minút) a uchovávať pri teplote od 0 °C do 4 °C.  Pri schladzovaní sa hotové pokrmy (vhodne balené) musia ukladať v chladiacom zariadení tak, aby bol ponechaný priestor na dostatočné prúdenie chladiaceho média (vzduchu v chladničke) a aby chladenie prebiehalo plynulo v časovom priestore.

d)donášku stravy realizovať vo vhodných uzatvárateľných nádobách s dodržaním hygienických predpisov, odovzdávať podľa pravidiel určených školskou jedálňou.

e)rodič sa zaväzuje spolupracovať so školskou jedálňou po celú dobu donášky diétnej stravy a informovať o zmenách v zdravotnom stave stravníka.

f)školská jedáleň zabezpečí skladovanie doneseného hotového jedla vo vyhradenom mieste v chladiacom zariadení  a pred konzumáciou ho zohreje na požadovanú teplotu s dodržaním hygienických predpisov.

 Pri menej závažných diétach určených lekárom, kedy postačí len vylúčenie presne stanovenej potraviny zo stravy je možnosť požiadať o spoluprácu vedúcu školskej jedálne, ktorá posúdi možnosť realizácie tejto požiadavky.

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Pruské

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach pri materskej škole v znení zmien a doplnkov, môže riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole, s tým, že písomne upozorní zriaďovateľa na riešenie situácie s vymáhaním nedoplatkov za vyššie spomenuté príspevky, nakoľko zriaďovateľ ako príjemca týchto finančných prostriedkov má oprávnenie na ich vymáhanie od zákonitých zástupcov v rámci priestupkového konania.

 

3.1.5 Časový harmonogram podávania jedla :

 

Jedlo sa deťom podáva v triedach

 

DESIATA              (všetky triedy na prízemí)           od 8.30 – 9.00 hod.    

                               (všetky triedy na poschodí)          od 8.45 – 9.05 hod.     

OBED                    (všetky triedy na prízemí)            od 11.20 - 12.15 hod

                               (všetky triedy na poschodí)          od 11.40 – 12.10 hod.

OLOVRANT        (všetky triedy na prízemí)            od 14.10 - 14,30 hod.  

                               (všetky triedy na poschodí)          od 14.10 - 14,30 hod 

 

 

3.2 PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

 

3.2.1 Čas prijímania detí a podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Podľa súčasného právneho stavu, sa nevyžaduje osobná účasť detí na zápise do materskej školy.

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla. Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky materské školy v oznámení termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok menia termín podávania žiadostí  od 30. apríla do 31. mája.

Materská škola i naďalej oznámi miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok na svojom webovom sídle, príp. na vývesných tabuliach materskej školy, obce, či iných verejných miestach už od 15. februára, ale s tým, že termín predkladania žiadostí rodičov/zákonných zástupcov v tomto oznámení určí na čas od 30. apríla do 31. mája.

 

3.2.2 Podmienky prijímania

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

 

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. V prvom rade riaditeľka akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; „zákonné podmienky“:

- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré:

- dovŕšili piaty rok veku,

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľka určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy. Ostatné podmienky zverejní riaditeľka na viditeľnom mieste.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené deti ktoré spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do materskej školy najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku života, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, prípadne rozhodne poradie podania žiadostí.

Kompetencia určiť ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy je platnými právnymi predpismi ustanovená len pre riaditeľku materskej školy a nie pre zriaďovateľa.

Zriaďovateľ nemá kompetenciu určovať ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy všeobecne záväzným nariadením.

 

3.2.3 Najvyšší počet detí v triede, prijímanie vyššieho počtu detí

 

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je ustanovený v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. nasledovne:

- 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,

- 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,

- 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,

- 21 v triede pre troj- až šesťročné deti.

Tieto počty detí sa vzťahujú na triedy s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním

Riaditeľka môže prijať vyšší počet detí do triedy ale len o tri deti iba v prípadoch ustanovených v § 28 ods. 10 písm. a) – d) zákona č. 245/2008 Z. z.: pri zmene trvalého pobytu dieťaťa, pri zaradení dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole, pri odklade plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

 

3.2.4 Písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie do materskej školy

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy  predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú. Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušovanie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.

Spôsob podania žiadosti : zákonný zástupca môže podať žiadosť: osobne, písomne poštou, e-mailom, príp. elektronicky, ako formulár, atď.

Podmienkou prijatia žiadosti nemôže byť len osobné podanie. Povinnosť osobného doručenia žiadosti nie je ustanovená ani v zákone č. 245/2008 Z. z. ani vo vyhláške MŠ SR č. 306/2008 Z. z. Žiadosť nepatrí k tlačivám schváleným a zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR .Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou.

Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený, zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa aj do viacerých materských škôl.

Vzhľadom na kapacitné možnosti materských škôl, nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia požiadajú o ich prijatie do materskej školy, budú prijaté. Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie na predprimárne vzdelávanie žiadajú, riaditeľka vydá rozhodnutie o neprijatí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala rozhodnutie.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.

 

3.2.5 Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Do materskej školy možno spolu so zdravými deťmi prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže riaditeľ materskej školy považovať len dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu. Deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti:

so zdravotným znevýhodnením, ktorými sú deti:

-so zdravotným postihnutím, t. j deti s: mentálnym postihnutím; sluchovým postihnutím; zrakovým postihnutím; telesným postihnutím; s narušenou komunikačnou schopnosťou; s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami; s viacnásobným postihnutím,

-deti choré, alebo zdravotne oslabené,

-deti s vývinovými poruchami,

-deti s poruchami správania,

zo sociálne znevýhodneného prostredia a

s nadaním.

 

Počet detí v triede po prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s § 28 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. môže byť znížený (ale v závislosti od druhu a stupňa postihnutia ani nemusí) najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve. V súvislosti aj s prijímaním detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude  riaditeľka MŠ postupovať nasledovne:

- pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa (vrátane určenia konkrétnej formy výchovy a vzdelávania – celodenná, poldenná, niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni, s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní atď.) dôsledne preskúma všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodnutie,

- spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa poskytne zákonným zástupcom v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.) a tiež informovať zákonných zástupcov o tom, že ak tak neurobia, riaditeľka po nástupe dieťaťa do materskej školy, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.) príp. že po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia,

- mať všetku komunikáciu so zákonnými zástupcami dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaznamenanú písomne a riadne evidovanú v osobnom spise, lebo potrebujú chrániť seba, svoje učiteľky a samozrejme všetky deti, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

 

3.2.6 Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Do materskej školy možno prijať aj dieťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľkou základnej školy spravidla do 15. apríla, aby sa v materskej škole mohlo „rezervovať“ tomuto dieťaťu miesto. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží rozhodnutie o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v čase, keď je ešte riadnym dieťaťom materskej školy, nejde o nové prijatie, ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní a preto zákonný zástupca nie je povinný predložiť riaditeľovi materskej školy opätovne žiadosť o prijatie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

 

3.2.7 Dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky

 

Dieťaťom s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky je dieťa, ktoré už bolo žiakom základnej školy, ale v prvom polroku prvého ročníka sa u neho dodatočne zistilo, že nedosiahol školskú spôsobilosť. Riaditeľka základnej školy rozhodne o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa na základe žiadosti zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (§ 19 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z.).

Prijatiu dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky vždy predchádza vydanie rozhodnutia o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy. Na rozdiel od dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky u dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky ide vždy o nové prijatie do materskej .V prípade, ak má zákonný zástupca záujem o prijatie dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky do materskej školy, je povinný doručiť riaditeľke materskej školy:

- žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

- rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa,

- vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a

- vyjadrenie príslušného odborného lekára, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím.

 

 

3.2.8 Termín vydania rozhodnutia

 

Ani zákonom č. 245/2008 Z. z., ani zákonom č. 596/2003 Z. z. a ani vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. nie je pre riaditeľku materskej školy ustanovená povinnosť vydať rozhodnutie do 30. dní od doručenia žiadosti zákonného zástupcu.  Nie je to ani reálne, pretože ak riaditeľka chce dodržať ustanovenie § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o prednostnom prijímaní detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, tak najskôr prijíma tie, a potom deti mladšie.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka školy vydá spravidla najneskôr do konca júna, aby zákonní zástupcovia vedeli, či je, alebo nie je ich dieťa do materskej školy prijaté.

Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, alebo pokým rodič neoznámi riaditeľovi materskej školy, že dieťa nebude navštevovať materskú školu, príp. dovtedy, pokiaľ z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku nerozhodne riaditeľ materskej školy o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Na rozhodovanie riaditeľky materskej školy (aj riaditeľov základných škôl s materskými školami) o prijímaní detí do materskej školy, sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, teda zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákonný zástupca možnosť požiadať riaditeľku materskej školy o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Nejde pri tom ale o proces odvolania sa proti rozhodnutiu, ako ho poznáme v prípadoch, kedy sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, ale o proces prehodnotenia situácie spojenej s prijímaním detí do materskej školy a s prípadným uvoľnením kapacity.

 

3.2.9 Adaptačný a diagnostický pobyt; prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

Riaditeľka materskej školy má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt, alebo v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy určí adaptačný, príp. diagnostický pobyt dieťaťa.

O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu. V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Zákonom č. 245/2008 Z. z. (§ 28 ods. 17) má riaditeľka materskej školy v nadväznosti na § 5 ods. 14 písm. c) ustanovenú kompetenciu, že môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas; deje sa tak v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa. O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľka materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka materskej školy určiť aj diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole (§ 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.), ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Ide o deti, ktoré majú zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Zákonný zástupca na základe písomnej žiadosti môže z akýchkoľvek dôvodov ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ.

Na základe takejto žiadosti  riaditeľka školy vydá  rozhodnutie o predčasnom ukončení dieťaťa do materskej školy.

 

 

3.2.10 Ukončenie predprimárneho vzdelávania, predčasné ukončenie predprimárneho

vzdelávania, prerušenie dochádzky

 

a) predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je  Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva), ktoré sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

b) nenahlásenie dlhodobej neprítomnosti riaditeľovi školy a nepodanie písomnej žiadosti môže byť považované za nezáujem dochádzať s dieťaťom do MŠ a v takom prípade môže riaditeľka školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

c) v prípade že zákonný zástupca neinformuje školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, môže riaditeľ rozhodnúť, po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.

d) v prípade, že zákonný zástupca aj po písomnom upozornení ( min. 3x) viacnásobne porušuje školský poriadok, vydá riaditeľ rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

e) v prípade neopodstatnenej požiadavky zákonných zástupcov o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy, môže riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení prijať na miesto ich dieťaťa iné dieťa.

 

 

 

 

 

 

 

3.3  VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

 

 

3.3.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí

 

Triedy:  1 trieda sovičky:                   2,5-  3  ročné deti

               2 trieda trpaslíci :                 3-  4  ročné deti

               3 trieda motýlikovia :           3-  4  ročné deti

               4 trieda slniečka:                  3-  4  ročné deti

               5trieda slimáčikovia :           4-  5  ročné deti

               6 trieda líštičky:                   5-6 ročné deti

               7 trieda lienky:                     5-6 ročné deti

               8 trieda žabky:                      5-6 ročné deti

 

 

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka zástupkyňa školy pre MŠ, spravidla podľa veku a podľa kapacity jednotlivých tried.

 

3.3.2 Organizácia materskej školy v čase schádzania a rozchádzania detí

 

V čase od 6,30  do 7,00 hod. sa všetky deti schádzajú v triede slniečok na poschodí. Po skončení prevádzky v jednotlivých triedach od 15,30hod. – 16,00 hod. pedagogickí zamestnanci odovzdávajú deti opäť do slniečkovej triedy, ktorá zabezpečuje prevádzku do 16.00 hod. počas celého školského roka.

Prevádzka v triedach sa v ranných hodinách začína od 7,00hod.

 

 

 

3.3.3 Preberanie a odovzdávanie detí

 

Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho zvyčajne po 15.00 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných deti.

Dieťa od zákonného zástupcu preberá pedagogický zamestnanec, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie pedagogickému zamestnancovi, ktorý ho strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Tento súhlas platí iba na jeden školský rok a musia v ňom byť uvedené všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy. Ak pri preberaní nastáva zmena, zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť oznámiť triednej učiteľke a podpísať nový súhlas s preberaním svojho dieťaťa z materskej školy.

Pokiaľ v nevyhnutných prípadoch rodič potrebuje priviesť dieťa neskôr, respektíve si ho chce

skôr vyzdvihnúť je potrebné spôsob prebratia dieťaťa vopred dohodnúť s učiteľkou na triede.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

Ak je učiteľke dieťa podozrivé z ochorenia, môže ho prijať iba na základe vyšetrenia jeho ošetrujúcim lekárom a prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť.

Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí: zvýšená teplota, dusivý kašeľ, hnisavý výtok z očí a nosa, užívanie antibiotík, pomočovanie, voš vlasová, infekčné a prenosné choroby, črevné ťažkosti – hnačka, zvracanie.

V materskej škole, nie je možné ani povolené podávať deťom akékoľvek lieky či vitamíny!!!

 

Z hygienických dôvodov zakazujeme nosenie akejkoľvek stravy a nápojov do tried a skriniek detí.

 

Rodič alebo iná splnomocnené osoba je povinná prevziať dieťa zo zariadenia najneskôr do 16,00 hod. V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných zástupcov kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťaťa. Ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí asociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov.

Upozornenie: Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

Ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z §7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

3.3.4 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

 

a) ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, jeho

zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu  príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do materskej školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach,

b) neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

c) ak nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy rodič predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti (ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň),

d) vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia predkladá zákonný zástupca aj pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy

e) potvrdenie od lekára slúži na ospravedlnenie neprítomnosti ale je aj dokladom o tom, že dieťa je už zdravé. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a nie opakovane.

f)pokiaľ je neprítomnosť dieťaťa v MŠ dlhšia ako 15 dní rodič je povinný o tejto skutočnosti informovať riaditeľa školy, alebo triednu učiteľku (osobne, telefonicky) a pokiaľ je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní rodič je povinný oznámiť danú skutočnosť riaditeľovi školy aj písomne a to podaním žiadosti o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ, pričom rodič uvedie dôvod neprítomnosti a predpokladaný termín nástupu dieťaťa. Dlhodobá neprítomnosť dieťaťa v materskej škole je tolerovaná len vtedy, ak je zapríčinená zdravotnými dôvodmi, hospitalizáciou dieťaťa, pobytom v sanatóriu a pod.,rodič predkladá aj potvrdenie od ošetrujúceho lekára. V takom prípade rodič neuhrádza ani poplatky za dochádzku dieťaťa do MŠ. Nenahlásenie dlhodobej neprítomnosti riaditeľovi školy a nepodanie písomnej žiadosti môže byť považované za nezáujem dochádzať s dieťaťom do MŠ a v takom prípade môže riaditeľka školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

 

 

 

 

 

3.3.5 Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu

 

 

Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu, príp. inú zamestnankyňu MŠ)

Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.

Výchovno - vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. 

Denný poriadok ( Rozpis denných činností) je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy.

 

 

TRIEDA: SOVIČKY, TRPASLÍCI, SLIMÁČIKY, MOTÝLIKY

 

 

 

 

Rámcovo stanovený čas

Od 6,30 - 7,00 hod.

Schádzanie detí v spoločnej triede na poschodí

(slniečková trieda)

 

Rámcovo stanovený čas

Od 7,00 – 8,30 hod.

Hry a hrové činnosti

 • ranný kruh
 • pohybové, zdravotné  a relaxačné 

      cvičenia, pohybové hry

 • osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - desiata

Od 8,30 – 9.00 hod.

Desiata – činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena 

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,00 - 9,30 hod.

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj psychomotorických, osobnostných , kognitívnych, učebných, komunikačných a informaných kompetencií

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,30 - 11,20 hod.

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

 • Osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - obed

11,20 hod. – 12.15 hod.

Obed - činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena 

 

Rámcovo stanovený čas

12,15 – 14,10 hod.

Odpočinok

 • pohybové a relaxačné cvičenie
 • osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - olovrant

14,10 – 14,30 hod.

 

Olovrant - činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena

Rámcovo stanovený čas

14,30 – 15,30 hod.

Hry a hrové činnosti – individuálna, skupinová, priama a nepriama činnosť, hodnotenie dňa

 

Rámcovo stanovený čas

15,30 – 16,00 hod.

   Schádzanie detí v spoločnej triede na poschodí

( slniečková  trieda)  - hry podľa voľby detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIEDA: LIENKY, LÍŠTIĆKY, ŽABKY, SLNIEĆKA

Rámcovo stanovený čas

Od 6,30 - 7,00 hod.

Schádzanie detí v spoločnej triede na poschodí

(slniečková trieda)

 

Rámcovo stanovený čas

Od 7,00 – 8,45 hod.

Hry a hrové činnosti

 • ranný kruh
 • pohybové, zdravotné  a relaxačné 

      cvičenia, pohybové hry

 • osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - desiata

Od 8,45 – 9.05 hod.

Desiata – činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena 

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,05 - 9,40 hod.

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj psychomotorických, osobnostných , kognitívnych, učebných, komunikačných a informaných kompetencií

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,40 - 11,40 hod.

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

 • Osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - obed

11,40 hod. – 12.10 hod.

Obed - činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena 

 

Rámcovo stanovený čas

12,10 – 14,10 hod.

Odpočinok

 • pohybové a relaxačné cvičenie
 • osobná hygiena

 

Pevne stanovený čas - olovrant

14,10 – 14,30 hod.

 

Olovrant - činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena

Rámcovo stanovený čas

14,30 – 15,30 hod.

Hry a hrové činnosti – individuálna, skupinová, priama a nepriama činnosť, hodnotenie dňa

 

Rámcovo stanovený čas

15,30 – 16,00 hod.

   Schádzanie detí v spoločnej triede na poschodí

(slniečková  trieda)   - hry podľa voľby detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Organizácia v šatni

 

Do šatne majú prístup spravidla zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.30 do 8.00 hod. a od 14.30 do 16.00 hod. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.

Učiteľka mladšej a strednej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní na pobyt vonku i po jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou. V najstaršej vekovej skupine pomáha deťom učiteľka podľa potreby.

Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu určená prevádzková zamestnankyňa.

Odporúčame  priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie ortopedické sandále.

 

3.3.7 Organizácia v umyvárni

 

Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušná prevádzková zamestnankyňa. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy .

Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne a WC.

 

3.3.8 Organizácia pri stolovaní

 

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť.

 

3.3.9 Pitný režim, časový harmonogram podávania jedla

 

Vyhláška MZ SR č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež vyžaduje od materskej školy zabezpečiť pitný režim detí počas celého pobytu dieťaťa v zariadení. Deťom je v priebehu celého dňa umožnený voľný príjem tekutín (čistá voda, ovocný a bylinkový čaj, ovocné nápoje (džús, sirup), ktoré majú pripravené v uzatvorených nádobách, ktoré sa podľa potreby a v súlade s hygienickými požiadavkami čistia.  Hygienu pitného režimu zabezpečuje upratovačka.

 

3.3.10 Organizácia pobytu detí vonku

 

Počas pobytu detí vonku sú pedagogickí zamestnanci povinní zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť. Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora a vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie), keď je teplota vzduchu nižšia ako -10°C. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 do 5 rokov, alebo 22 detí starších ako päť rokov. S triedou detí mladších ako tri roky a detí vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutoční vychádzka len v prítomnosti dvoch zamestnancov.

Pri nepriaznivom počasí deti ostávajú v herni. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku

upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v poludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku pedagogický zamestnanec premyslí

a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas

pobytu vonku sú tvorivé aktivity, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno - pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. Pedagogickí zamestnanci venujú deťom zvýšenú pozornosť, dodržiavajú požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. Počas vychádzky sú deti označené reflexnými vestami alebo prvkami, pedagogickí zamestnanci ich upozorňujú na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky ako napríklad prechádzanie cez cestu len po priechode pre chodcov, používanie terčíka či vizuálna kontrola ľavej, pravej a ľavej strany cesty. Prvý aj posledný v zástupe detí počas vychádzky sa nachádza pedagogický zamestnanec. Pri prechádzaní cez komunikáciu dáva učiteľka znamenie zdvihnutou rukou alebo terčíkom na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. V čase dlhodobej neprítomnosti jedného pedagogického zamestnanca na triede, využije pedagogický zamestnanec pri organizovanej časti pobytu vonku školský dvor. Aktivity vyžadujúce zvýšenú bezpečnosť (sánkovanie, dlhá vychádzka....) v tomto čase sám nerealizuje. V súvislosti s prevádzkou materskej školy do 16.00 hod. a nástupom pedagogického zamestnanca na poobednú zmenu od 10.00 hod. pedagogický zamestnanec z rannej zmeny využíva priestory školského dvora, vytvára deťom podmienky na plnohodnotný pohyb.

 

 

3.3.11 Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov

 

V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom apod.), aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu môže použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim. V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 1100do 1500 hod. obmedzuje na minimum.      

 

3.3.12 Organizácia odpočinku

 

Všetky triedy  majú samostatné spálne so stabilnými ležadlami. Počas odpočinku dbá pedagogický zamestnanec na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie. Od odpočívajúcich deti neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb deti s minimálnym trvaním 30 minút., v tomto čase sa spravidla realizujú relaxačné aktivity (počúvanie čítaných, sprostredkovaných príbehov v súlade s preberanou témou, alebo obsahovým celkom, počúvanie relaxačnej hudby, pozeranie rozprávok...). So staršími deťmi, najmä 5 – 6 ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno–vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov. Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch. Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky, príp. študuje odbornú literatúru.

 

 

 

 

 

3.3.13 Organizácia na schodoch

 

Vnútorné schodisko na prvé poschodie a do suterénu využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.

V prípade stretnutia dvoch tried na schodoch trieda detí, ktoré sú iba nastúpené, dá prednosť tým, ktoré už po schodoch idú. V prípade, že sa stretnú v polovici, staršie deti ostanú stáť, pokým mladšie deti neprejdú.

Na vonkajšom schodisku ( najmä pri hlavnom vchode), hlavne počas nepriaznivého počasia, učiteľky individuálne dopomáhajú deťom držaním za ruku.

Na všetkých schodiskách deti chodia v jednom rade a pridržiavajú sa zábradlia.

 

 

3.3.13 Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

 

Rodičia, príp. iní rodinný príslušníci majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne po skončení ich priamej práce s deťmi, prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič , prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený.

Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

 

3.3.14 Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy :

a)poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených

b)oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,

c)zaradí študentky do tried

3.3.15 Organizácia ostatných aktivít

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy.

 1. triedy si naplánované výlety v septembri zapracujú do Plánu aktivít a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby deti a so zabezpečením teplého obeda pre deti.
 2. pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom.
 3. na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky. Takéto aktivity sa uskutočňujú s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom na Informovanom súhlase, súhlasí s účasťou dieťaťa na výlete, alebo exkurzii a je riadne oboznámený s ich obsahom. Informovaný súhlas sa zákonnému zástupcovi dáva na podpis vždy, keď sa jeho dieťa má zúčastniť niektorej z hore uvedených akcií alebo aktivít.
 4. v prípade rozvedených zákonných zástupcov, je dostačujúce ak získa súhlas od toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti lebo v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu.
 5. na rodičovskom stretnutí, alebo propagáciou na nástenkách je rodič oboznámený s výletom, exkurziou, alebo akciou materskej školy, ktorá sa pripravuje. Tiež sú oboznámený s ročným plánom aktivít na spoločnom rodičovskom stretnutí na začiatku školského roka.

Krúžková činnosť

V materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť. Krúžkovú činnosť zabezpečujú učitelia ZUŠ, organizuje sa v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ ZUŠ.

 Organizácia krúžkov je nasledovná:  Tanečný krúžok

 Realizuje sa 2 krát týždenne v priestoroch telocvične ZŠ po 15,00 hod. Zákonný zástupca si vyzdvihne dieťa v MŠ a osobne ho odovzdá učiteľke ZUŠ

Logopedická intervencia: Realizuje sa 2 krát do mesiaca v dopoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Za bezpečnosť detí počas logopedickej intervencie zodpovedá logopedický pracovník.

 

3.3.16 Organizácia úsporného režimu materskej školy

 

Z dôvodu ekonomickej rentability vynakladania s finančnými prostriedkami spojenými s prevádzkou materskej školy, riaditeľka materskej školy, prípadne zástupkyňa riaditeľky materskej školy, v opodstatnených prípadoch z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a to hlavne v zimných mesiacoch a ich nízkej dochádzky do materskej školy, môže rozhodnúť o spájaní tried v jednotlivých triedach. Spájajú sa tie triedy, kde je nízky počet detí. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti. Nadbytok zamestnancov a organizačné zabezpečenie bežného chodu materskej školy v takomto prípade riaditeľka materskej školy, alebo zástupkyňa riaditeľky materskej školy rieši čerpaním náhradného voľna za prácu nadčas alebo dovolenky. Pri nižšom počte detí v triedach z hore uvedeného dôvodu sa spájajú buď dve triedy do jednej, poprípade sa trieda (ktorú uzná za vhodné riaditeľka, alebo zástupkyňa materskej školy) rozdelí do viacerých tried. Tak isto sa postupuje v prípade viacnásobného jednodňového výpadku pedagogických zamestnancov z dôvodu ich choroby, účasti na školeniach, kontinuálnom vzdelávaní...atď. V prípade dlhodobého výpadku pedagogického zamestnanca z dôvodu práceneschopnosti, riaditeľka materskej školy, alebo zástupkyňa riaditeľky materskej školy zabezpečí plnohodnotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť internými pedagogickými zamestnancami.

O úsporných opatreniach v prevádzke môže riaditeľka materskej školy, alebo zástupkyňa riaditeľky materskej školy rozhodnúť taktiež v prípade problémov s dodávkou energií, vody a podobne.

Zákonný zástupca dieťaťa je v každom z uvedených prípadov o vzniknutej situácii informovaný triednou učiteľkou.

 

 

 

 

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím

 

4.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:

A/  Prihliadať na základné fyziologické potreby detí

B/  Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí  a na predchádzanie sociálno-

      patologickým javom

C/  Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

D/ Viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-

     vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou

 

A/  Prihliadanie na základné fyziologické potreby detí

Zabezpečovať denne pitný režim – podľa pokynov – pri pobyte vonku, v triedach je k dispozícii počas celého dňa voda a  ovocný čaj , ktorý ráno pripravia pracovníčky školskej jedálne.   V miestnostiach budovy MŠ určených na pobyt detí sa udržiava teplota 20 – 22 stupňov Celzia.

Z hľadiska zabezpečenia základných fyziologických potrieb detí vyvážene striedať aktívne činnosti s oddychovými, zabezpečiť pravidelné stravovanie s dostatočným časovým odstupom medzi podávaním stravy, dbať na neprehrievanie organizmu pri aktívnych činnostiach, v letnom období zabezpečiť zvýšený prísun podávania tekutín, vyhýbanie sa letnému slnečnému žiareniu v kritických hodinách /11 – 15 hod./. prihliadať na vekové ako i individuálne osobitosti detí.  Umožniť deťom ísť na toaletu v akomkoľvek čase, upevňovať správne hygienické návyky. Vytvárať časový priestor na hru i učenie, dodržiavať zásady zdravej životosprávy, zaisťovať bezstresové prostredie.

B/  vytváranie podmienok na zdravý vývin detí  a na predchádzanie sociálno –   patologickým javom

a)v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu problém riešiť bezodkladne v spolupráci s vedením školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

b)zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred šírením legálnych a nelegálnych drog, monitorovať zmeny a v prípade opätovného podozrenia z ohrozovania detí drogou bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, centrom protidrogovej prevencie a príslušným policajným zborom. Preventívne vystríhať deti pred nebezpečenstvom drogy v rozhovoroch ako aj pri práci s metodickým materiálom (Nenič svoje múdre telo). Upozorňovať deti na nebezpečenstvo nákazy, na možnosť ochorenia, nebrať sladkosti od cudzích ľudí, nechytať nebezpečné predmety (sklo, striekačky).

c)v školách sa zakazuje v zmysle zákona č. 245/2008 /školský zákon/ činnosť politických hnutí a ich propagácia,

d)nepovoľuje sa reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí,

e)zakazuje sa poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušeniu mravnosti.

C/ zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovným poriadkom, školským poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej  školy.

 Bezpečnostné opatrenia:

a)budova je  sprístupnená zákonným zástupcom od 6.30 hod. V ostatnom čase upratovačka dôrazne dbá, aby bola budova uzamknutá,

b)žiadna cudzia osoba sa nesmie pohybovať po budove bez sprievodu,

c)budovu uzatvoriť o 8.15 hod., v daných hodinách sprístupniť cez obed od 11.30 – 12.30 hod. a budovu otvoriť o 14.30 hod.,

d)učiteľky nevydajú dieťa žiadnej cudzej osobe, iba na splnomocnenie, pokiaľ túto skutočnosť zákonný zástupca neoznámi učiteľke osobne vopred,

e)učiteľky zodpovedajú za to, aby sa deti nedostali do priestorov v zariadení, kde nemajú nad nimi priamy dohľad (šatne, chodby,…),

f)v prízemných miestnostiach vetrať len v prítomnosti dospelej osoby,

g)pri pobyte vonku venovať deťom a okoliu zvýšenú pozornosť,

h))učiteľka nedopustí, aby neznáme osoby fotografovali a filmovali deti počas pobytu v materskej škole.

ch)prostredie materskej školy musí byť upravené tak, aby deti neprišli do styku s predmetmi, ktoré by ohrozovali ich bezpečnosť,

i)lieky, čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť uložené tak, aby deti nemali k nim prístup, za čo zodpovedajú upratovačky.

j)odpadové kanále, šachty a elektrické zásuvky, musia byť chránené krytom, za čo zodpovedajú upratovačky a školník,

k)za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia zodpovedajú upratovačky a to v rozsahu určenej pracovnej náplne,

l)pri udržiavaní poriadku a čistoty priestorov rešpektujú zabezpečenie plynulej a nerušenej výchovno-vzdelávacej práce s deťmi v triedach,

m)všetky miestnosti sa dôkladne vetrajú, podlaha a prach sa utiera navlhko, hygienické zariadenia sa dezinfikujú,

n)posteľná bielizeň sa prezlieka podľa potreby, spravidla každé 2 týždne.   Deti ktoré sa znečistia, umýva a pomáha preobliekať upratovačka,

o)hračky a predmety v triede sú učiteľky povinné udržiavať v dobrom stave, musia spĺňať bezpečnostné kritéria,

p)učiteľka nenecháva deti bez dozoru, počas pracovnej doby sa im maximálne venuje. V prípade nutnosti poverí dozorom inú zamestnankyňu školy,

r)učiteľka zodpovedá za bezpečnosť detí od ich prevzatia od rodičov až do odovzdania detí druhej učiteľke, zákonnému zástupcovi alebo nimi povereným osobám.

Materská škola je vybavená lekárničkou prvej pomoci, jej obsah dopĺňa poverený zamestnanec. Ak idú deti na dlhšiu vychádzku, učiteľka nosí so sebou prenosnú lekárničku.

 

 

 

4.2 Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií

 

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

 • Na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
 • V škole prírode je počet detí podľa vyhlášky o škole v prírode,
 • Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

 

4.3 Organizácia počas prepravy autobusovou dopravou (výlety)

Na prepravu detí počas  výletu, exkurzie možno využiť verejnú dopravu. Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe PPŠ najviac na jeden deň v týždni s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. pred uskutočnením výletu pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu vrátane poučenia zúčastnených osôb  a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. Za bezpečnosť detí pri preprave autobusom je zodpovedná učiteľka, ktorá vykonáva v daný deň priamu prácu s deťmi. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie  pedagogický zamestnanec poverený  riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít a doloží písomný informovaný  súhlas zákonných  zástupcov detí s účasťou detí a možnosťou autobusovej prepravy.

Pri nástupe do autobusu pomáha jedna učiteľka nastupovať deťom a  organizuje umiestnenie detí na miesta, ďalšie sústreďujú deti pred autobusom a dbajú o bezpečnosť detí – pri výstupe v obrátenom poradí. Deťom s nevoľnosťou pred cestou poskytnú po dohovore s rodičmi lieky proti kinetóze a majú k dispozícii igelitové vrecká. Učiteľky dbajú o to, aby sa deti povyzliekali z vrchného odevu, a tým sa zamedzilo prehriatiu organizmu. Deti počas cesty nekonzumujú žiadnu stravu.

 

4.4 Organizovania predplaveckej výchovy

Počas organizovania predplaveckej výchovy učiteľka zabezpečuje dozor vo vyhranenom priestore pri prezliekaní, prezúvaní a vykonávaní hygieny detí až do odovzdania detí lektorom výcviku. V priebehu výcviku sa učiteľka nevzďaľuje z vyhradeného priestoru a v prípade potreby je deťom nápomocná. Deti musia mať zabezpečený pitný režim, platia tie isté pokyny ako pri organizácii výletu. Za pedagogický dozor zodpovedá počas organizovania spoločných podujatí učiteľka, poverená riaditeľkou materskej školy.

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

 

 

 

4.5 Evidencia úrazov detí

 

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá rodičom na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie na zdravotné stredisko, prípadne telefonicky privolá detskú pediatričku. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov, ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jedného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

 

 

Postup evidencie úrazu:

 

 1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.
 2. Evidencia obsahuje:

 

 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
 • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, skutočný popis, ako k úrazu došlo,
 • svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
 • počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
 • zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťa,
 • zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

            Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom

            úraze  a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

 

 1. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy
 2. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu

      Ak dieťa chýba menej ako 4 dni /teda 0 až 3 dni/ , tento úraz sa považuje za

      neregistrovaný školský úraz.

      Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho 

      lekára viac ako 3 dni /teda 4 dni a viac/, považujeme tento úraz za registrovaný

      školský úraz.

 1. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonal v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. Kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

           Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľ

           školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu

           dieťaťa.

 1. Riaditeľ alebo zástupkyňa školy je povinná do 7. Kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr/MŠ SR/ 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.
 2. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.
 3. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľ školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

 

 

4.6 Opatrenia v prípade pedikulózy

 

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov/hrebeňov, kief, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne/. Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

 

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ.

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie/zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom/, ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku.

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

 

 • u všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, presne podľa návodu výrobcu alebo dezinfekčným sprayom Diffusis H. Šampón je potrebné aplikovať 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výskytu sú tieto dve po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu. K zaisteniu spoľahlivého účinku je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať,
 • osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť,
 • čiapky, šály, šatky a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz,
 • matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať,
 • predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru / Savo, Chloramín, Persterilú,
 • zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

 

 

 

 

 1. PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM MATERSKEJ ŠKOLY

 

Vchody do budovy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúče od budovy majú zamestnanci, ktorí ich potrebujú na otváranie, uzamykanie a zabezpečenie prevádzky budovy. V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie budovy zodpovedá upratovačka z prízemia. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú rodičia spoluzodpovední za zatváranie vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivých a neznámych osôb a pri podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť.

Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien a dverí. Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné a vopred dohodnuté miesto. Jednotliví pracovníci zodpovedajú za interiér MŠ, chránia ho pred poškodením a odcudzením.

Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne prevádzkový zamestnanec, ktorý má posledný službu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle:

 • Zákona  NR SR č. 245/2008  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
 • Zákonníka práce 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • Zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • Zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy  v Pruskom
 • Dohovoru o právach dieťaťa,
 • Deklarácie práv dieťaťa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský  poriadok bol prerokovaný a schválený :

 

 

Pedagogická rada schválila Školský poriadok MŠ dňa 28. 8. 2018

 

 

Rodičia sa oboznámili so Školským poriadkom MŠ dňa:

 

 

Rada školy sa oboznámila so Školským poriadkom MŠ dňa:

 

 

 

Derogačná klauzula: Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia a zároveň sa ruší doterajší školský poriadok platný od  školského roka 2015/2016

 

 

Vyhotovil:      Mgr. Baginová Jana

                       zást. školy pre MŠ

 

 

 

Vydáva:         PaedDr. Jureníková Adela

                       riaditeľ školy