Charakteristika školy.

 

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. V školskom roku 2018/2019 budeme realizovať predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Dúhový svet poznania“ ktorý bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Materská škola má 8 tried, poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola je elokované pracovisko Základnej školy v Pruskom. Je to pavilónová účelová budova. Prvý pavilón „A“ tvorí prízemie so vstupnou chodbou a dvoma triedami s príslušnými priestormi (umyváreň, toalety, šatňa, spálňa, herňa), kuchynky na výdaj stravy.  Na prízemí sa nachádza aj zborovňa pre pedagogických zamestnancov. Hospodársku časť tvorí kuchyňa s príslušnými priestormi a kancelária vedúcej ŠJ. Na poschodí sú dve triedy s príslušnými priestormi (umyváreň, toalety, šatňa, spálňa, herňa), kuchynky na výdaj stravy a kancelária zástupkyne školy.

Druhý pavilón „B“ má osobitný vchod. Na prízemí sa nachádza trieda s príslušnými priestormi (umyváreň, toalety, šatňa, spálňa, herňa), kuchynky na výdaj stravy. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi (umyváreň, toalety, šatňa, spálňa, herňa), a kuchynky na výdaj stravy.

Tretí pavilón „C“ má taktiež samostatný vchod, trieda sa nachádza na prízemí s príslušnými priestormi (umyváreň, toalety, šatňa, spálňa, herňa), kuchynky na výdaj stravy. V tomto pavilóne sa nachádza sklad na čistú posteľnú bielizeň a malá práčovňa v ktorej je zabudovaná automatická práčka so sušičkou, ktoré slúžia na pranie detských uterákov a pracovných odevov zamestnancov kuchyne. Pavilóny sú navzájom prepojené chodbami.

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity, záujmovú a hrovú činnosť detí. Na dvore sa nachádza trávnatá plocha a multifunkčné ihrisko. Súčasťou areálu sú preliezačky, kĺzačky, drevené atrakcie pre deti.